$5.99

 

אן אינהאלטסרייכער ביכל פול מיט תוכן און אינטרעסאנטע שפילן, וואס וועט האלטן באשעפטיגט פון גרויס ביז קליין

Quantity:
Buy It Now
Kindershrift.com Kindershrift.com Kindershrift.com Kindershrift.com Kindershrift.com

אן אינהאלטסרייכער ביכל פול מיט תוכן און אינטרעסאנטע שפילן, וואס וועט האלטן

באשעפטיגט פון גרויס ביז קליין

אינעם ביכל וועלן די קינדער הנאה האבן פון 70 זייטן צענדליגע סארטן געים'ס, וועלכע מען קען שפילן אליינס, אדער משפחה געים'ס וואס מען קען שפילן מערערע אין די פאמליע ביי א מסיבה אד"ג. אזוי אויך א פלעי לכבוד חנוכה וועלכע די קינדער קענען אליינס אויפשפילן. אן אינטרעסאנטע קאמיק'ס דערציילונג מיט א מוסר השכל, און נאך

דער ביכל איז די בעסטע מתנה פארן קינד לכבוד חנוכה, און איז ספעציעל געאייגענט צו געבן אלס א חנוכה מתנה ביי א מסיבה וכדומה, א באבע פאר די אייניקלעך, א מוסד פאר די תלמידים, די קינדער וועלכע זייער דאנקבאר זיין

א פרייליכן חנוכה